Fundats

/Fundats
Fundats 2019-09-30T10:22:40+00:00

Fundats for Det Danske Hus i Palæstina, DHIP.

§ 1

Navn

Det Danske Hus i Palæstina er etableret og drives som en særskilt enhed.
Enheden kaldes Det Danske Hus i Palæstina (DHIP).
Det Danske Hus I Palæstina skal tjene som et redskab til at realisere
formålsbestemmelsen i Støtteforeningens vedtægter.
DHIP kan etableres som lejemål eller som køb af fast ejendom i Palæstina.

 

§ 2

Hjemsted

DHIPs hjemsted er Palæstina.

 

§ 3

Formål

Det overordnede formål er at realisere visionen for Støtteforeningen Det Danske
Hus i Palæstina: At styrke og udbygge relationerne mellem Palæstina og Danmark
og fremme mellemfolkelige møder mellem palæstinensere og danskere for at
udfordre og nedbryde stereotyper, samt at skabe et sted, hvor dansk og
palæstinensisk kultur kan mødes og en kulturel og politisk dialog kan udfoldes
mellem de to folk.
Visionen for DHIP er at øge den gensidige forståelse, anerkendelse og respekt
mellem danskere og palæstinensere.
Missionen er at skabe muligheder for kulturel, uddannelsesmæssig og professionel
udveksling og samarbejde mellem danskere og palæstinensere på både individuelt
og institutionelt niveau. Gennem projekter og aktiviteter, skaber DHIP forbindelse
mellem mennesker, faciliterer interaktion og engagerer en stadigt voksende gruppe
mennesker i realiseringen af visionen.

 

§ 4

Organisation og virke

Det overordnede ansvar for DHIP varetages af Støtteforeningen Det Danske Hus i
Palæstinas bestyrelse, som stipuleret i Støtteforeningens vedtægter.
Bestyrelsen udgøres af syv medlemmer i følgende konstellation:

a) Fem danske medlemmer valgt på Støtteforeningens

generalforsamling (samt to suppleanter).

b) To palæstinensiske medlemmer (samt en suppleant), indstillet af

bestyrelsen og godkendt af generalforsamlingen.

 

§ 5

Direktør

Bestyrelsen for Støtteforeningen Det Danske Hus i Palæstina ansætter en direktør i
DHIP, der har ansvar for DHIPs daglige drift og er ansvarlig for DHIPs økonomi.
Ansvar, opgaver, pligter og kompetenceafgrænsninger for direktøren fastsættes i en
kontrakt.
Direktøren udarbejder en årlig beretning til forelæggelse på Støtteforeningen Det
Danske Hus i Palæstinas generalforsamling. Årsberetning samt årsregnskab skal
godkendes af bestyrelsen på dennes møde inden udgangen af årets første kvartal.
Den godkendte årsberetning fremlægges til orientering på Støtteforeningens
generalforsamling, der finder sted i andet kvartal.

 

§ 6

Bestyrelsens opgaver

I forhold til DHIP er det bestyrelsens opgave at fremme formålet og fastlægge DHIPs
overordnede strategi og politikker samt at tilse, at DHIPs virke sker i henhold til
Støtteforeningens vedtægter.
Bestyrelsen skal føre tilsyn med, at DHIPs virke sker i overensstemmelse med de
vedtagne strategier og politikker, samt de retningslinjer der måtte være for støtte
givet til DHIP.
Bestyrelsen skal desuden føre tilsyn med, at DHIPs økonomi administreres i
overensstemmelse med de strategiske mål og det vedtagne budget.
Endelig skal bestyrelsen føre tilsyn med, at direktøren for DHIP følger de
retningslinjer og anvisninger bestyrelsen har givet.
Der henvises i øvrigt til bestemmelserne i Støtteforeningens vedtægter for
bestyrelsens virke.

 

§ 7

Økonomi, regnskab og revision

Midlerne til etableringen og driften af DHIP tilvejebringes via fondsmidler, statslige
bevillinger, sponsorater, fundraising, administrationsbidrag m.v.
Regnskabsåret for DHIP er kalenderåret.
Årsregnskabet revideres af en registreret eller statsautoriseret revisor og skal
forelægges for bestyrelsen på dens møde inden udgangen af det efterfølgende års
første kvartal. Det endelige regnskab skal ligge færdigt pr. 1.april.

 

§ 8

Ændringer af Fundats og opløsning

8.1.
Ændringer i fundatsen for DHIP, så vel som beslutning om nedlæggelse af DHIP,
besluttes af Støtteforeningens generalforsamling efter indstilling fra
bestyrelsen. Beslutning om ændringer kræver 2/3 flertal. Beslutning om nedlæggelse
kræver vedtagelse med 2/3 flertal på to generalforsamlinger i Støtteforeningen, der
afholdes med mindst 14 dages og højst en måneds mellemrum.
8.2.
Såfremt DHIP nedlægges, overgår eventuelle aktiver til Støtteforeningen Det Danske
Hus i Palæstina.